Πνευματικά Δικαιώματα

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, eg-booking.com , έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία TWIN NET Πληροφοριακά Συστήματα Μον. ΕΠΕ (ΑΦΜ EL999291340, ΔΟΥ Χολαργού).

Το Λογισμικό χρήσης και το Εικαστικό περιεχόμενο του ιστοτόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της TWIN NET Μον. ΕΠΕ . Η διαδικτυακή εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με χρήση των WEB Services της εταιρείας BedsOnLine, το δικαίωμα χρήσης των οποίων έχει αγοράσει η TWIN NET Μον. ΕΠΕ , μέσω της σχετικής της σύμβασης συνεργασίας με την BedsOnLine.

Το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο eg-booking.com αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της TWIN NET ή των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων. Η TWIN NET συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναρτά και γνωστοποιεί μέσω του Website, κυρίως από Τρίτους Παρόχους (Καταλύματα, Σχετικές πηγές κ.λ.π.) και δεν μπορεί να εγγυηθεί την αλήθεια, την ποιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών αν και καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις.

Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή / και γνωστοποιούνται στο eg-booking.com ανήκουν στην TWIN NET ή στους Τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή / και στους δικαιοπαρόχους αυτών. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών.

Κάθε χρήστης του eg-booking.com οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω του διαδικτυακού τόπου πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών με σκοπό που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους (π.χ. ενδεικτικά και όχι απoκλειστικά, για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα).

European Regional Development Fund