Νομική Σημείωση

Κάθε χρήστης του eg-booking.com οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω του διαδικτυακού τόπου πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών με σκοπό που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους (π.χ. ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα).

European Regional Development Fund